1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อหรือคืนเงิน ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าหรือคืนเงิน

2. การยื่นคำร้องขอคืนเงิน/คืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินหรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

  1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  2. สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  3. บริษัทฯ ส่งสินค้าไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าหรือคืนเงิน

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน เนื่องจากกรณีดังนี้ เปลี่ยนใจ ไม่พึงพอใจในตัวสินค้า ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือการสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

4. สภาพของสินค้าที่คืน

ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนบริษัทฯ ในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า ขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้าไว้

5. ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

6. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

7. การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ได้รับคำยืนยันจากบริษัทฯ ว่าได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม